Kirkesamfunn, tilhørighet og organisering

Stavern Frikirke er en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke (også kalt Frikirken), og er et norsk trossamfunn basert på protestantisk kristendom (protestantisk er en samlebetegnelse på den form for kristendom som vokste fram ved reformasjonen). I likhet med Den norske kirke er vi en evangelisk-luthersk kirke, og mange elementer i gudstjenestene våre vil du nok kjenne igjen hvis du er kjent med Den norske kirkes gudstjenester. Frikirken har imidlertid en annen kirkeordning, hvor trossamfunnet ledes a medlemmene og er uavhengig av den norske stat. Frikirken er fri til selv å bestemme i alle kirkelige spørsmål, og de store spørsmålene i Frikirken avgjøres i samarbeid med alle Frikirkens menigheter i «synodemøtet». De ulike Frikirkemenighetene praktiserer gudstjenester på litt ulik måte, men selv om formen varierer er innholdet og budskapet det samme!

Frikirkens menigheter ledes av pastor og eldsteråd. «Eldste» er en betegnelse som er hentet fra Bibelen (og betyr ikke nødvendigvis de eldste i menigheten). I tillegg til eldsteråd har menigheten diakoner som har mange ulike oppgaver i menigheten, som praktisk tilrettelegging, vedlikehold og økonomi, men også «barmhjertighetsarbeid». Eldsteråd og diakonråd utgjør menighetsrådet. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ, hvor alle medlemmer i kirken har stemmerett.

Se hvem som gjør hva i vår menighet under «stab og lederskap».

I tillegg til å drive lokale menigheter i Norge, driver Frikirken misjonsarbeid. Målet for Frikirkens misjonsarbeid er at mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus. Hovedvekten ligger på å nå de minst evangeliserte folkeslagene, og Frikirkens misjonsarbeid drives i nært samarbeid med lokale kirker og organisasjoner i Midt-Østen, Afrika og Asia.