Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Stavern Frikirke er en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke (også kalt Frikirken), som det største norske, lutherske trossamfunnet utenfor Den norske kirke. Trossamfunnet er basert på protestantisk kristendom (protestantisk er en samlebetegnelse på den form for kristendom som vokste fram ved reformasjonen). I likhet med Den norske kirke er vi en evangelisk-luthersk kirke, og mange elementer i gudstjenestene våre vil du nok kjenne igjen hvis du er kjent med Den norske kirkes gudstjenester. De ulike menighetene er frie til å utforme gudstjenestene sine på ulike måter – men selv om formen varierer er innholdet og budskapet det samme!

Frikirken har et annerledes kirkeordning enn Den norske kirke. Vårt kirkesamfunn har hele tiden vært uavhengig av den norske stat, og er fri til selv å bestemme i alle kirkelige spørsmål. Frikirkens «kirkemøte» heter synoden. Denne møtes hvert tredje år. Lokalt er menighetsmøtet er menighetens høyeste organ.

Frikirkens menigheter ledes av pastor og eldsteråd. «Eldste» er en betegnelse som er hentet fra Bibelen (og betyr ikke nødvendigvis de eldste i menigheten). I tillegg til eldsteråd har menigheten diakoner som har mange ulike oppgaver i menigheten, som praktisk tilrettelegging, vedlikehold og økonomi, i tillegg til omsorgsarbeid. Eldsteråd og diakonråd utgjør menighetsrådet.

Se hvem som gjør hva i vår menighet under «stab og lederskap».

I tillegg til å drive lokale menigheter i Norge, driver Frikirken misjonsarbeid. Målet for Frikirkens misjonsarbeid er at mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus. Hovedvekten ligger på å nå de minst evangeliserte folkeslagene, og Frikirkens misjonsarbeid drives i nært samarbeid med lokale kirker og organisasjoner i Midt-Østen, Afrika og Asia.

Powered by Cornerstone